Transparentnost politika o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti

Politika primitaka odražava i promiče primjereno i učinkovito upravljanje rizicima i sprječava  preuzimanje rizika koje nije u skladu s profilom rizičnosti Društva, te ne potiče preuzimanje rizika koje prelazi ograničenja dopuštenih rizika Društva. Kod primjene Politike primitaka uzima se u obzir organizacijska struktura, priroda, opseg i složenost rizika kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju, primjenjujući pritom načelo proporcionalnosti.
Politika primitaka uspostavlja se i provodi u skladu sa strategijom poslovanja i upravljanja rizicima Društva, njegovim profilom rizičnosti, ciljevima, praksama upravljanja rizicima te dugoročnim interesima i rezultatima u cjelini te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa.
Ciljevi Politike su:
 • pravedno nagraditi individualni i timski doprinos,
 • nagrađivanje u skladu s konkurentskim okruženjem,
 • promicanje profesionalnog razvoja karijere,
 • osigurati kvalitetnu socijalnu politiku, te
 • kontrolirati troškove Društva i optimizirati beneficije radnika Društva.
 
Uprava Društva je usvojila Pravilnik o upravljanju radnim učinkom i nagrađivanju kojim se uređuje proces upravljanja radnim učinkom i nagrađivanje radnika na temelju radnog učinka. Proces upravljanja učinkom provodi se na godišnjoj razini te se sastoji od:
 • definiranje kompanijskih ciljeva
 • definiranja ciljeva pojedinog radnika,
 • kvartalnih razgovora,
 • procjene ostvarenja ciljeva pojedinog radnika,
 • povratne informacije radniku o ostvarenju ciljeva,
 • godišnje ocjenjivanje,
 • isplate nagrade ako su zadovoljeni uvjeti.
 
Ciljevi i ponderi se definiraju svake godine u skladu s operativnim planom Društva, a u skladu sa sljedećim smjernicama:
 • ciljevi mogu biti individualni i timski,
 • definiraju se samo oni ciljevi čije se ostvarenje može objektivno i nezavisno izmjeriti ili verificirati, kao što su oni ciljevi koji proizlaze iz standardnih financijskih i/ili upravljačkih izvješća ili kvalitativni ciljevi;
 • za svakog radnika se definira najmanje 5 individualnih ciljeva (KPI-eva).
Ciljevi uključuju, gdje je to prikladno, pokazatelje uspješnosti povezane s ESG-om (Environmental, Social, Governance) a moraju biti kreirani da izbjegnu prekomjerno preuzimanje ESG rizika. Ispišite stranicu